Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,
sporočamo vam, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dne, 12. 11. 2021 na svoji spletni strani objavilo seznam prejemnikov sredstev v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo, v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 15 »REACT EU – ESRR«. Na predmetnem razpisu smo uspešni kandidirali tudi v našem domu s projektom »Nadgradnja in obnova objektov Doma starejših občanov Ljubljana Vič – Rudnik – Enota Kolezija« v višini 6.333.461,70 €.
Navedeni projekt bomo v domu izvedli v dveh fazah, zaključen pa mora biti do 30. 6. 2023. V prvi fazi bomo adaptirali glavno jedilnico doma, uredili prezračevanje in ohlajevanje kuhinje in pralnice, postavili večnamenski montažni objekt na ravni strehi nad stavbo B ter nadvišali dvigalo v stavbi A. V drugi fazi bomo v celoti prenovili objekt A ter kotlovnico. Pri prenovi bomo v domu sledili novemu konceptu dela ter v stavbi A vzpostavili gospodinjske skupine, s katerimi bomo bivanje stanovalcem približali bivanju v skupnosti. V domu se zadnja leta vsebinsko že pripravljamo na takšen način dela.
Del projekta je tudi ureditev dodatne ambulante za splošnega zdravnika v prostorih doma. Na ta način nam bo izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti lažje zagotovil prisotnost zdravnika v domu.
Zaradi negotovih razmer v gradbeništvu in zaradi epidemičnih razmer nas čaka izjemno težko delo, vendar se bomo zaposleni v domu maksimalno potrudili, da projekt dokončamo v postavljenem roku. Verjamemo, da nam bo s skupnimi močmi, z usklajevanjem in sprotnim reševanjem nesporazumov to tudi uspelo. Pred dejanskim pričetkom projekta bomo obvestili vse stanovalce in svojce, ki jih projekt zadeva, ves čas izvedbe projekta pa vam bomo na voljo za pojasnila strokovni delavci in sodelavci vključno z direktorico doma.
V DSO Ljubljana Vič – Rudnik smo hvaležni odločevalcem, da so v našem projektu prepoznali potrebo po izboljšanju bivalnega standarda za stanovalce, izboljšanja delovnih pogojev za zaposlene, predvsem pa potrebo po vzpostavitvi ločenih poti in prostorov v primeru pojava okužb v domu.